Arctic
Presentation

Fra det umulige, til det mulige, til det gjennomførbare

Å bli sablet ned på første forsøk

Nei, det går ikke.

Disse ordene vil en often støte på i løpet av et langt liv. Uansett hvordan en ser på setningen er den negativt ladet. Det finnes ikke løsningsorientering i setningen, som både begynner og slutter med ett negativt ladet ord. Nei på den måten går det ikke, men om vi gjør det på denne måten så har vi en mulig løsning. Det er nettopp slik utviklingen har gått gjennom tusenvis av år, hvor idéer har blitt lansert, viderforedlet og så relansert som nye løsningen på kjente problemstillinger. Hvorfor er et mye artigere ord, nettopp fordi det utfordrer hjernen til å tenke kreativt. Det setter spørsmålstegn ved det etablerte og utfordrer kjente sannheter. Som hvorfor sementerer vi ikke kanaler under fortau, slik at vi kan føre frem vann, strøm og tele på en enkel måte uten å måtte grave opp fortauet hver eneste gang. Eller hvorfor sende trailere til den ytterste øde ø, når en like godt kan frakte fisken på samlebånd til et større distribusjonslager.

En idé er begynnelsen på noe nytt.

Kontinuerlig forbedring gjennom god internkontroll

Internkontroll og kontunerlig forbedring

Å kun innføre et internkontrollsystem for å opprettholde lovens krav er ikke et internkontrollsystem, men en sovepute for administrativ ledelse. I stedet kan det bygges opp som et utmerket verktøy der nysansatte kan hente erfaringer fra mer etablerte ansatte. I dette systemet går kunnskap i arv, slik at nytilsatte kan mestre oppgavene fra første stund.

Endringsledelse

Endringsledelse

På samme måte som individet tilpasser seg endringer, vil også en organisasjon naturlig endre seg over tid. Interne og eksterne krefter tvinger frem en nærmest usynlig organisasjonsendring over tid.

Organisasjonendring er et slag kaos. En mengde forhold endres på samme tid, omfanget av endringer i omgivelsene og den ofte forekommende motstanden fra ulike grupper skaper en mengde sammenhengende prosesser som er stremt vanskelig å forutsi og nesten umulig å styre.

Heri ligger utfordringene. Noen organisasjoner velger endringsstrategier i etterpåklokskapens tegn, andre velger å endre seg i takt med markedets behov eller kontinuerlig forbedring. Den siste varianten, også av enkelte forklart som Toyata modellen eller Hoshin Kanri er en modell fra 1947 hvor hele organisasjonen kontinuerlig deltar på små stegvise forandringer hele tiden.

Hoshin Kanri endringsledelse
Hoshin Kanri er en 7-trinns prosess som brukes i strategisk planlegging der strategiske mål blir kommunisert i hele selskapet og deretter satt i verk. Det strategiske planleggingssystemet Hoshin Kanri stammer fra Japan etter krigen, men har siden spredt seg til USA og rundt om i verden. 

Å forstå kommuneøkonomi

Å forstå kommuneøkonomi

KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. KOSTRA er et omfattende rapporteringssystem der kommuner og fylkeskommuner rapporterer til staten ved Statistisk sentralbyrå. 

Et regnskap viser status per dato, altså bakover i tid. Der hvor private bedrifter skal forsøke å skape mest mulig overskudd på driften, skal offentlig sektor levere mest mulige tjenester for de pengene som tildeles. Heri ligger en vensentlig forskjell på betydningen av regnskap.

Regnskapsforståelse er ikke noe som er forbeholdt administrativ ledelse eller politisk nivå. Det berører alle ansatte i en kommune. Grunnleggende forståelse for økonomiforvaltningen i en kommune er et viktig hjelpemiddel for å kunne bidra positivt til at kommunen når sine mål, enten de er satt av politikere eller satt av sektormyndigheter.

Hvordan lage en god selskapsstrategi

Når en skal lage en god selskapsstrategi trenger man inspirasjon. Insirpasjon får en gjennom å smarbeide med mennesker som koker over av kreativ galskap. Man skal ikke være mer enn tre til fire mennesker før en får en livlig diskusjon rundt bordet, ispedd opplevelser i verdenskalsse.

Strategi er å velge en retning og implementere som et helvete.

Dette betyr ikke at alle skal løpe rundt som hodeløse kyllinger. Det betyr ganske enkelt at du ikke trenger å ha alle detaljene på plass for å sette i gang med arbeidet. Mange sliter med denne tankegangen, men jeg håper du ved å lese dette innlegget får en klarere ide om hva strategi handler om!